Vsak ogrevalni sistem, pa naj gre za hišo z individualnim ogrevalnim sistemom ali za stanovanjski blok, v katerem je ogrevanje urejeno daljinsko ali iz skupne kotlovnice, je sestavljen iz več naprav, ki potrebujejo redno vzdrževanje.

Pri tem lahko določena dela opravimo sami, določena pa prepustimo strokovnjaku. Vsekakor pa vsak ogrevalni sistem potrebuje nekaj pozornosti. Pa gremo po vrsti:

 

Kaj lahko naredite sami?

Pri vzdrževanju ogrevalnega sistema lahko enostavna dela opravite sami:

 • preverite zalogo goriva in zabeležite količino pred začetkom ogrevanja;
 • pospravite ves gorljiv in ostali material, ki ga imate v kurilnici, ter uredite varen dostop do vseh naprav ogrevalnega sistema;
 • preverite, če je ob prezračevalnih napravah prosta pot za dovod in odvod zraka v prostor s kurilno napravo;
 • preverite tesnilnost rezervoarja za kurilno olje in dovodnih cevi do gorilnika;
 • preverite stanje filtra za olje pred gorilnikom (1x letno ga je priporočljivo zamenjati);
 • preverite tlak vode v kotlu in jo po potrebi dodajte;
 • če ste v sistem dodatno natočili vodo, ogrevalni sistem odzračite. Odzračevanje je potrebno ponoviti, ko se voda segreje na 80 do 85°C, in sicer zato, da iz nje odstranite kisik;
 • preverite obratovanje obtočne črpalke (če ne deluje, z izvijačem zavrtite rotor motorja);
 • preverite stanje vseh zapornih armatur kurilne naprave;
 • antikorozijsko zaščitite vse površine ogrevalnega sistema, ki so podvržene koroziji;
 • toplotno izolirajte neizolirane cevi;
 • preglejte tesnost kurilne naprave, dimnika in sekundarnega ogrevalnega sistema (stanje dimovodnih naprav glede na nove predpise enkrat letno preverja pooblaščena dimnikarska organizacija).

 

Kaj morate prepustiti strokovnjaku?

 

1.) Pri kotlih na tekoča goriva

Obisk serviserja in nastavitev gorilnika je priporočljivo opraviti dvakrat letno oziroma vsaj pred začetkom vsake ogrevalne sezone. Po izkušnjah je nujni servis potrebno opraviti na vsakih 4.000 l porabljenega kurilnega olja. Le dobro vzdrževan in nastavljen gorilnik omogoča zanesljivo, varno in varčno delovanje ogrevalnega sistema. Prihranek goriva lahko pri dobro nastavljenem gorilniku znaša tudi do 10%.

Ob obisku mora serviser opraviti naslednje:

 • kontrolo in čiščenje dovodov in filtra za gorivo,
 • kontrolo in čiščenje filtra na oljni črpalki v gorilniku,
 • čiščenje filtra na razpršilni šobi,
 • čiščenje dovodnih kanalov za zrak,
 • čiščenje ventilatorja,
 • čiščenje fotouporov in izgorevalne glave gorilnika,
 • pregled in po potrebi zamenjava vseh ostalih elementov (elektrod, izolatorja, pregibnih cevi ipd.),
 • izmeriti sajavost dimnih plinov,
 • izmeriti temperaturo dimnih plinov,
 • izmeriti vsebnost C02 v dimnih plinih,
 • ugotoviti prisotnost kurilnega olja v dimnih plinih.

Za nastavitev gorilnika in merjenje vseh naštetih parametrov potrebuje serviser ustrezno merilno opremo, zato serviserju, ki te opreme nima, ne smete zaupati nastavljanja gorilnika. Po vsaki opravljeni meritvi mora serviser napraviti zapisnik (merilni protokol), ki ga shranite za primerjavo v prihodnji sezoni.

2.) Kurilne naprave – plinske peči

Preveriti je potrebno tesnost dovoda plina do gorilnika in zraka za izgorevanje ter nastavitve na plinski postaji (filter, regulator tlaka, varovalo tlaka, elektromagnetna ventila, zaporne armature), ob tem pa je treba izmeriti tudi emisijo dimnih plinov in toplotne izgube.

3.) Kurilne naprave – plinski grelniki in kotli

Enaka dela kot na plinskih pečeh je treba opraviti tudi na plinskih grelnikih in kotlih z atmosferskim gorilnikom na plin za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Ob tem je treba še posebej  preveriti dovod zraka, kakovost izgorevanja in odvod dimnih plinov, kar je pomembno predvsem, da preprečimo možnost zastrupitve s škodljivimi snovmi v dimnih plinih (predvsem CO, NOx).

5.) Dimnik

Enkrat letno mora pooblaščen dimnikar opraviti dimnikarske storitve na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah. To je letni strokovni pregled, pri katerem vam izdajo soglasje in opravijo kontrolne meritve emisij dimnih plinov in toplotnih izgub.

Zahtevnejša dela na kurilnih napravah prepustite pooblaščenemu strokovnjaku, ki ima ustrezno znanje in opremo ter uporablja originalne rezervne dele. To je predvsem pomembno zaradi morebitnih posledic ter s tem povezane odgovornosti v primeru nestrokovno opravljenega dela.

Za vse nasvete ali informacije o akcijah rednega letnega servisiranja pokličite na Petrolovo brezplačno številko 080 22 66! Prav tako lahko v njihovi spletni trgovini kupite izdelke WD-40! 😉